TFValue Mart

Membership

#1

Immediate redemption at the checkout counter

#2

2x Reward Points on every 25th of the month

#3

RM1 = 1 Reward Point

#4

FREE Membership without renewal

#5

2 x Reward Points on your birthday month
(Limited for one transaction only)

Terms and Conditions

MEMBERSHIP

 • Open to all TF Value-Mart customers & aged 18 and above.
 • This membership card is not a credit card or a charge card.
 • Membership will be terminated if the account holder is inactive within 3 years.
 • A fee of RM5.00 will be charged for each card replacement.
 • If the membership has expired or cancelled (whether the cancellation is made by TF Value-Mart Sdn. Bhd or not) all reward points are considered void or invalid.
 • INFINITE membership is non-transferable and is for the exclusive use of the account owner only.
 • INFINITE membership is the responsibility of the member.
 • TF Value-Mart Sdn. Bhd. reserves the right to cancel and withdraw membership at any time without any notice.
 • TF Value-Mart Sdn. Bhd. reserves the right to change, add or amend the terms of INFINITE membership without any prior notice. New or amended terms or conditions will be effective immediately.
 • TF Value-Mart Sdn. Bhd. reserves the right to use your personal information for marketing purposes.
 • TF Value-Mart Sdn. Bhd. reserves the right to terminate the membership programme without any notice to the member.

REWARD POINTS

 • Points will be forfeited if the INFINITE account holder does not redeem the points within 1 year.
 • RM1.00 for 1 Reward Point.
 • Every 2,000 points collected is equal to RM10.00
 • The items listed below are not included in the calculation of reward points.
  • Purchase of TF Value-Mart vouchers.
  • Shipping, repair, or service charges.
 • Account holders are required to be present & pin code is required to make redemption of reward points.
 • TF Value-Mart Sdn. Bhd. reserves the right to refuse any redemption for suspicious reasons or in the event of any fraud in the accumulation of reward points or incorrect records.

#1

Penebusan segera di kaunter bayaran

#2

2 x Mata Ganjaran pada setiap 25 haribulan

#3

RM1 = 1 Mata Ganjaran

#4

PERCUMA Keahlian tanpa pembaharuan

#5

2 x Mata Ganjaran pada bulan kelahiran anda
(Terhad pada transaksi pertama sahaja)

Terma & Syarat

KEAHLIAN

 • Terbuka kepada semua pelanggan Pasar Raya TF Value-Mart & berumur 18 tahun ke atas.
 • Kad keahlian ini bukanlah kad kredit atau kad caj.
 • Keahlian akan ditamatkan jikalau pemegang akaun tidak aktif dalam masa 3 tahun.
 • Bayaran RM5.00 akan dikenakan untuk setiap gantian kad.
 • Sekiranya keahlian tersebut telah tamat tempoh atau dibatalkan (samaada pembatalan tersebut dibuat oleh TF Value-Mart Sdn. Bhd atau tidak) semua mata ganjaran adalah dianggap sebagai batal atau tidak sah.
 • Keahlian INFINITE tidak boleh dipindah milik dan ianya adalah untuk kegunaan eksklusif pemilik akaun sahaja.
 • Keahlian INFINITE adalah merupakan tanggungjawab ahli.
 • TF Value-Mart Sdn. Bhd. berhak untuk membatalkan dan menarik balik keahlian pada bila-bila masa tanpa sebarangan notis.
 • TF Value-Mart Sdn. Bhd. berhak mengubah, menambah atau meminda syarat keahlian INFINITE tanpa sebarangan notis terdahulu. Terma atau syarat-syarat baru atau pindaan akan berkuatkuasa serta merta.
 • TF Value-Mart Sdn. Bhd. Berhak menggunakan maklumat peribadi anda untuk tujuan pemasaran.
 • TF Value-Mart Sdn. Bhd. berhak untuk menamatkan program keahlian tanpa sebarang notis kepada ahli.

MATA GANJARAN

 • Mata ganjaran akan dilupuskan jikalau pemegang akaun INFINITE tidak menebus mata ganjaran tersebut dalam masa 1 tahun.
 • RM1.00 untuk 1 Mata Ganjaran.
 • Setiap 2,000 Mata Ganjaran yang dikumpul adalah bersamaan dengan RM10.
 • Perkara-perkara yang tertera dibawah adalah tidak termasuk dalam pengiraan mata ganjaran.
 • Pembelian baucar TF Value-Mart.
 • Caj-caj penghantaran, baik pulih atau perkhidmatan.
 • Pemegang akaun dikehendaki hadir & kod pin diperlukan untuk membuat penebusan mata ganjaran.
 • TF Value-Mart Sdn. Bhd. berhak untuk menolak sebarang penebusan atas sebab-sebab yang mencurigakan atau sekirannya wujud apa-apa penipuan dalam pengumpulan mata ganjaran atau salah rekod.